شماره 14260 | اس ام اس دوستانه

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14260 | اس ام اس دوستانه

||||| 8 Like +1 |||||

دو دوست با پای پیاده از جاده ای در بیابان عبور میکردند
بین راه سر موضوعی با هم اختلاف پیدا کردند و به مشاجره پرداختند
یکی از آنها از سر خشم بر چهره دیگری سیلی زد
دوستی که سیلی خورده بود سخت آزرده شد
ولی بدون آنکه چیزی بگوید روی شنهای بیابان نوشت
امروز بهترین دوستم بر چهره ام سیلی زد
آن دو کنار یکدیگر به راه خود ادامه دادند و به یک آبادی رسیدند
تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند و کنار برکه آب استراحت کنند
ناگهان شخصی که سیلی خورده بود لغزید ودر برکه افتاد
نزدیک بود غرق شود که دوستش به کمک او شتافت
و او را نجات داد بعد از آنکه از غرق شدن نجات یافت
بر روی صخره ای سنگی این جمله را حک کرد
امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد
دوستش با تعجب از اوپرسید بعد از آنکه من با ان سیلی تو را آزردم تو آن جمله را روی شن ها نوشتی ولی حالااین جمله را روی صخره حک میکنی؟
دیگری لبخندی زد و گفتوقتی کسی مارا آزار میدهدباید روی شنهای صحرا بنویسیم تا بادهای بخشش آن را پاک کنند
ولی وقتی کسی محبتی در حق ما میکندباید آن را روی سنگی حک کنیم
تا هیچ بادی نتواند آن را از یادها ببرد

فرستنده : maryamsadat