شماره 14501 | اس-ام-اس

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14501 | اس-ام-اس

||||| 6 Like +1 |||||

از همون لحظه اول که با پدر و مادرم وارد سالن مهمانی شدم چشمم بهش

افتاد و شور هیجانی توی دلم به پا کرد. طول سالن را طی کردم و روی یک

صندلی نشسته دوباره نگاهش کردم درست روبروی من بود این بار یک

چشمک بهش زدم و لبخند زدم و یواشکی به اطرافم نگاه کردم تا کسی منو

ندیده باشد کسی متوجه من نبود. خودم را بی تفاوت مشغول حرف زدن

کردم ولی چند لحظه بعد بی اختیار چشمم را بهش انداختم و بهش نگاه

کردم چه جذاب و زیبا و با نفوذ بود. دوباره او چشمک زد بیشتر هیجان زده

شدم. به خودم گفتم که از فکرش بیایم بیرون باز هم مشغول گوش دادن به

حرف های بقیه بودم ولی حواسم به آن طرف سالن بود. می خواستم برم

پیشش ولی خجالت می کشیدم جلوى والدین و صاحب خانه. حتماً اگر جلو

مى رفتم با خودشون مى گفتن عجب پسر پررویی! توی دوراهی

عجیبی مانده بودم. دیگه طاقتم تمام شده بود. دل به دریا زدم و گفتم هر

چه باداباد بلند شدم و با لبخند به طرفش نگاه کردم وقتی بهش رسیدم با

جرات تمام دستم رو به طرفش دراز کردم. برش داشتم و گذاشتمش توی

دهنم، به به! عجب شیرینی خامه ای خوشمزه ای بود!

فرستنده : aylin