شماره 14541 | اس-ام-اس

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14541 | اس-ام-اس

||||| 10 Like +1 |||||

دخـﺘــــــﺮﻡ دﯾﮕـــــــﺮ …
ﮔﺎﻫـــﮯ دﻟــﻢ ﺑـــﮧ ﺍﻧــدﺍﺯﻩﮮ ﺗﻤــﺎﻡ دﻧﯿــــــﺎ ﻣﯿﮕﯿــــــﺮد
ﮔﺎﻫــﮯ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾــــــﺰﻡ ﮔﺎﻫــﮯ ﺻـــدﺍﮮ ﻗﻬﻘﻬــــﮧ ﺍﻡ
ﺗﻤــﺎﻡ ﺷــﻬـﺮﺭﺍ ﭘـــﺮ ﻣﯿﮑﻨـــد
ﮔﺎﻫـــﮯ ﺁﺭﺍﻣــــــﻢ { . … }حــﺮﻑ
ﻧﻤﯿﺰﻧــــــــﻢ … ﻭ ﺑﺎﻟﺸــــــــﻢ ﺭﺍ ﺑـــﮧ ﻫﻤــﮧﮮ ﺷﺎﻧــﮧ ﻫﺎﮮ ﺳﺮد ﻭ ﺑــﮯ ﺍحـﺴﺎﺱ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿــــﺢ ﻣﯿـــدﻫﻢ
| دخـﺘــــــﺮﻡ| دﯾﮕـــــــﺮ
ﮔﺎﻫــﮯ ﺍﺯ درد ﺑـــﮧ خـــﻮدﻡ ﻣﯿﭙــــﯿﭽـــﻢ
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﮕـــــﺬﺍﺭﻡ ﮐﺴــﮯ ﺑﻔﻬﻤــد ﺍﺯ ﭼـــﮧ
ﺑـــﮧ ﺍﻧـدﺍﻣﻢ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺗﺎﺑـــﮯ ﻣﯿـدﻫﻢ
ﺑﮕـــــــﺬﺍﺭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨـد خــــﻮﺑم ﺗﻘﺼﯿﺮ خــﻮدﻡ ﺍﺳﺖ …
ﺍﯾﻦ دﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﺯﯾــــ ــﺎد ﺑـــﮧ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧـــــﻢ
ﮔﻔﺘـــﮧ ﺍﻡ ﻣﻦ خـــﻮﺑﻢ …
| دخـﺘــــــﺮﻡ| دﯾﮕـــــــﺮ …
ﮔﺎﻫـــﮯ ﻟﺠﺒـــــﺎﺯ ﻭ ﺷــــــﺮﻭﺭﻡ
ﮔﺎﻫـــﮯ ﻣﻬـــﺮﺑﺎﻥ ﻭ دﻟﺴـــــﻮﺯ
ﮔﺎﻫــــﮯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺸــــــﺐ حــﺎﻝ خـﻮدﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬــــﻤـﻢ …
ﺍﻣﺎ …
خـــﻮﺑﻢ … خــﻮﺏ خــــــــــــــــــﻮﺏ

فرستنده : aylin