شماره 14889 | اس ام اس تنهایی

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14889 | اس ام اس تنهایی

||||| 7 Like +1 |||||

خستــــــــــم…!!!

از کـــــــــــــــامنتــــــــــ…✖️✖️✖️

پســــــــــتــــــــــ…✖️✖️✖️

لایــــــــــکــــــــــ…✖️✖️✖️

درخــــــــــاستــــــــــ…✖️✖️✖️

ســــــــــنــــــــــ…✖️✖️✖️

شــــــــــهــــــــــر…✖️✖️✖️

اصــــــــــلــــــــــ…✖️✖️✖️

عکســــــــــاے سلــــــــــفــــــــــے…✖️✖️✖️

از اینــــــــــکــــــــــہ همــــــــــرو باهــــــــــم جمــــــــــع میبنــــــــــدنــــــــــ…✖️✖️✖️

از کــــــــــپــــــــــے…✖️✖️✖️

از هــــــــــڪــــــــــ…✖️✖️✖️

از……………✖️✖️✖️

از ناراحتــــــــــیه پســــــــــری کــــــــــه عشقــــــــــش ولــــــــــش ڪـــــرد…✖️✖️✖️

از آدمــــــــــایــــــــــے کــــــــــه رگــــــــــ مےزنــــــــــند، عکــــــــــس میگیــــــــــرن یهــــــــــویــــــــــے…✖️✖️✖️

هــــــــــHeHــــــــــه…ツ

از دل پــــــــــر شــــــــــده خیلــــــــــے آدمــــــــــا…✖️✖️✖️

از خــــــــــالــــــــــے کــــــــــردن عقــــــــــده دلمــــــــــون رو پســــــــــتا…✖️✖️✖️

از دل بستــــــــــن هــــــــــاے الــــــــــکــــــــــے پشــــــــــت گــــــــــوشــــــــــے…✖️✖️✖️

از رل زدنــــــــــای بیــــــــــخــــــــــود…✖️✖️✖️

مخصــــــــــوصــــــــــا از اونایــــــــــے کــــــــــه تــــــــــو پــــــــــےوے لیلــــــــــے و مجنــــــــــون میشــــــــــڹ بــــــــــرا آدمــــــــــ…✖️✖️✖️

از اونایــــــــــی کــــــــــہ معلــــــــــوم نیــــــــــس ایــــــــــن دوست دارمــــــــــو آل فــــــــــرنــــــــــد میزنــــــــــن…✖️✖️✖️

کــــــــــه هــــــــــم زمــــــــــان واســــــــــه تمــــــــــوم دختــــــــــرای ادد لیستشــــــــــون میــــــــــره…✖️✖️✖️

هــــــــــHeHــــــــــه…ツ

از اونایــــــــــے کــــــــــہ هــــــــــم زمــــــــــان با چــــــــــڹ نفــــــــــرن، میگــــــــــن ما تــــــــــک پریــــــــــم…✖️✖️✖️

از اونایــــــــــے کــــــــــه ادعــــــــــای شــــــــــاخــــــــــی میکنــــــــــڹ امــــــــــا هیچــــــــــے نیستــــــــــڹ…✖️✖️✖️

از اون اســــــــــگلا کــــــــــہ……….✖️✖️✖️

هــــــــــه بیخیــــــــــال بقیــــــــــش بمــــــــــونــــــــــہ بیــــــــــن خــــــــــودمــــــــــــــــــــ…ツ

میریــــــــــم ســــــــــر بحث زنــــــــــدگــــــــــے…✔️✔️✔️

روزاے تکــــــــــرارے…✖️✖️✖️

شبــــــــــا مــــــــــثــــــــــ هــــــــــم…✖️✖️✖️

یــــــــــہ هنــــــــــدزفــــــــــرے تــــــــــو گــــــــــوشــــــــــو…✖️✖️✖️

یــــــــــہ گــــــــــوشــــــــــے تــــــــــو دستــــــــــت…✖️✖️✖️

تنــــــــــها تــــــــــو اتــــــــــاق…✖️✖️✖️

تاریــــــــــکــــــــــے شــــــــــبــــــــــ…✖️✖️✖️

آهنگــــــــــایــــــــــے کــــــــــہ باهاشــــــــــون زندگیــــــــــتــــــــــو ســــــــــاختــــــــــے…✖️✖️✖️

فکــــــــــرایـــــ تکــــــــــرارے…✖️✖️✖️

از خــــــــــودتــــــــــ…➣➣➣

مــــــــــڹ بعضــــــــــے وقتــــــــــا دلــــــــــم واســــــــــه خــــــــــودمــــــــــ میــــــــــسوزه…✖️✖️✖️

امــــــــــا نمــــــــــیدونــــــــــم چــــــــــرا…..؟؟؟

فرستنده : maryamsadat