اس-ام-اس Archives » جوکساز

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتیدوستان جهت فعالتر شدن نیاز به جوک و اس ام اس های جدیـدتون داریم ( ارسال مطلب )

محل قرار دادن تبلیغات

از وقت تان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده موسیقی و آهنگ روح است.

محبوبترین مطالب ارسالی کاربران برتر جوکساز

جوکساز را در گوگل محبوب کنید   


||||| 14 Like +1 |||||

★دلم کمی هوا می خواهد …
اما در سرنگ!
از زندگی خســته ام….★

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 11 Like +1 |||||

←نترس بانو!!!
سیگارت را روشن کن…
بگذار مردم این شهر بدانند…
زنی که سیگار میکشد
روحش زخمیست!
هرزه نیست…→

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 10 Like +1 |||||

↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡بِـــــبــــیـــــــنْ↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡↡ ♖اَگِـهـــــــ آدَمـــــــــ بــــــــــــــودی♜ ♜ اَلـــــــانْ بـــا مَــنْــــــ بودیــــــــــــ♖

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 9 Like +1 |||||

◀مَـردُم شـنـیـدن پیـاده رَوی مُـفیـده!امـا مثـل ایـنکـه واسـَشـون شـَفـاف سـازی نشـده ایـن کـآرو بـاید رو زمیـن انجـام بـِدَن نـه رو مَـغـز رَد داده ی مـَن!حـالـا بـدو بـرو عمـو▶

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 7 Like +1 |||||

⛔️داشـے دُرُسـتـه مـَن تَنهـامـ و تـَـڪـ پـَرَمـ…امـا اینـو بـدون ڪهـ یهـ پـا اَرتِـشـَمـ….بـا مـَن کـَل نَـڪُن⛔️

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 7 Like +1 |||||

اِرتِفـــاعِ چِشـــمَم خِیلــی زیـادِه➜ آدَمـــایی کِه اَزَشْ اُفتــادَنْ⇩ هیچـوَقت دیــدِه نَشُـــدَنْ✘✘✘

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 9 Like +1 |||||

آری… مــن همــان دختـــر تـــُخسِ بد اخـــلاق ِ مــُزخــرفم!!! که همـــگان مـــی پنــدارند بُــتی هستمـــ!

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 4 Like +1 |||||

+ ـچـشم בیـבنش را טּــבارґ

زنـے ڪـﮧ هــر روز בر گـوشمـ زمزمـﮧ مے ڪـنـב :

TĦε றøbåîĻ Sεt îs øf

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 7 Like +1 |||||

خستــــــــــم…!!!

از کـــــــــــــــامنتــــــــــ…✖️✖️✖️

پســــــــــتــــــــــ…✖️✖️✖️

لایــــــــــکــــــــــ…✖️✖️✖️

درخــــــــــاستــــــــــ…✖️✖️✖️

ســــــــــنــــــــــ…✖️✖️✖️

شــــــــــهــــــــــر…✖️✖️✖️

اصــــــــــلــــــــــ…✖️✖️✖️

عکســــــــــاے سلــــــــــفــــــــــے…✖️✖️✖️

از اینــــــــــکــــــــــہ همــــــــــرو باهــــــــــم جمــــــــــع میبنــــــــــدنــــــــــ…✖️✖️✖️

از کــــــــــپــــــــــے…✖️✖️✖️

از هــــــــــڪــــــــــ…✖️✖️✖️

از……………✖️✖️✖️

از ناراحتــــــــــیه پســــــــــری کــــــــــه عشقــــــــــش ولــــــــــش ڪـــــرد…✖️✖️✖️

از آدمــــــــــایــــــــــے کــــــــــه رگــــــــــ مےزنــــــــــند، عکــــــــــس میگیــــــــــرن یهــــــــــویــــــــــے…✖️✖️✖️

هــــــــــHeHــــــــــه…ツ

از دل پــــــــــر شــــــــــده خیلــــــــــے آدمــــــــــا…✖️✖️✖️

از خــــــــــالــــــــــے کــــــــــردن عقــــــــــده دلمــــــــــون رو پســــــــــتا…✖️✖️✖️

از دل بستــــــــــن هــــــــــاے الــــــــــکــــــــــے پشــــــــــت گــــــــــوشــــــــــے…✖️✖️✖️

از رل زدنــــــــــای بیــــــــــخــــــــــود…✖️✖️✖️

مخصــــــــــوصــــــــــا از اونایــــــــــے کــــــــــه تــــــــــو پــــــــــےوے لیلــــــــــے و مجنــــــــــون میشــــــــــڹ بــــــــــرا آدمــــــــــ…✖️✖️✖️

از اونایــــــــــی کــــــــــہ معلــــــــــوم نیــــــــــس ایــــــــــن دوست دارمــــــــــو آل فــــــــــرنــــــــــد میزنــــــــــن…✖️✖️✖️

کــــــــــه هــــــــــم زمــــــــــان واســــــــــه تمــــــــــوم دختــــــــــرای ادد لیستشــــــــــون میــــــــــره…✖️✖️✖️

هــــــــــHeHــــــــــه…ツ

از اونایــــــــــے کــــــــــہ هــــــــــم زمــــــــــان با چــــــــــڹ نفــــــــــرن، میگــــــــــن ما تــــــــــک پریــــــــــم…✖️✖️✖️

از اونایــــــــــے کــــــــــه ادعــــــــــای شــــــــــاخــــــــــی میکنــــــــــڹ امــــــــــا هیچــــــــــے نیستــــــــــڹ…✖️✖️✖️

از اون اســــــــــگلا کــــــــــہ……….✖️✖️✖️

هــــــــــه بیخیــــــــــال بقیــــــــــش بمــــــــــونــــــــــہ بیــــــــــن خــــــــــودمــــــــــــــــــــ…ツ

میریــــــــــم ســــــــــر بحث زنــــــــــدگــــــــــے…✔️✔️✔️

روزاے تکــــــــــرارے…✖️✖️✖️

شبــــــــــا مــــــــــثــــــــــ هــــــــــم…✖️✖️✖️

یــــــــــہ هنــــــــــدزفــــــــــرے تــــــــــو گــــــــــوشــــــــــو…✖️✖️✖️

یــــــــــہ گــــــــــوشــــــــــے تــــــــــو دستــــــــــت…✖️✖️✖️

تنــــــــــها تــــــــــو اتــــــــــاق…✖️✖️✖️

تاریــــــــــکــــــــــے شــــــــــبــــــــــ…✖️✖️✖️

آهنگــــــــــایــــــــــے کــــــــــہ باهاشــــــــــون زندگیــــــــــتــــــــــو ســــــــــاختــــــــــے…✖️✖️✖️

فکــــــــــرایـــــ تکــــــــــرارے…✖️✖️✖️

از خــــــــــودتــــــــــ…➣➣➣

مــــــــــڹ بعضــــــــــے وقتــــــــــا دلــــــــــم واســــــــــه خــــــــــودمــــــــــ میــــــــــسوزه…✖️✖️✖️

امــــــــــا نمــــــــــیدونــــــــــم چــــــــــرا…..؟؟؟

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام  


||||| 7 Like +1 |||||

✌مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم✌

↫مثل اونایے ڪـہ בیـבے نیست↬

مشـפֿـصاتم#

فرستنده : maryamsadat  ارسال پیام